پیدا

از مرگ

درخواست حذف اطلاعات

همسایه مان مرگش آزاد شد، یعنی مرد. به امید آزاد شدن مرگ خودم صلوات