پیدا

نه

درخواست حذف اطلاعات

در مجلس ایران صدای همه شنیده می شود جز آن ی که پشت تریبون قرار گرفته