پیدا

تیلکو

درخواست حذف اطلاعات

یک سیگار دیگه ای هم بود اسمش تیلکو بود، از اشنو ارزون تر بود. یکبار از توش فیتیله ی چراغ نفتی در آوردم:)