پیدا

مرگ

درخواست حذف اطلاعات

باید باهم باشیم همیشه بهتر از این مگه میشه نه نمیشه نه نمیشه باید یکی باشیم همیشه بهتر از این مگه میشه نه نمیشه نه نمیشه مگه میشه زنده بودن، مگه میشه بی تو بودن... آغاسی