پیدا

هر دو،فاجعه

درخواست حذف اطلاعات

نه جایی که همه اش از زندگی حرف هست خوب است نه جایی که همه اش از مرگ