پیدا

لاک

درخواست حذف اطلاعات

از زندگی هایی که می شناسم به این نتیجه رسیدم که: یکه صد نوع لاک داشته باشد بدرد زندگی نمیخورد