پیدا

احساس قوی بودن

درخواست حذف اطلاعات

اگر قوی هستیم چرا دعا نمی کنیم که خدا یک ذهن سمی به ما بده تا قوی تر بشیم؟