پیدا

جواد خیابانی

درخواست حذف اطلاعات

از جواد خیابانی خوشم می آید چون هم مرگ را دوست دارد و هم زود گریه اش میگیرد