پیدا

این

درخواست حذف اطلاعات

زور زدم خوابم نبرد، زور زدم نتوانستم خیالپردازی کنم، زور زدم نتوانستم چیزی بنویسم جز همین