پیدا

که چی

درخواست حذف اطلاعات

نمی دانم چه دلیلی دارد دو نفر که از یک شهر هستند و یک لهجه دارند چرا با لهجه تهرانی با هم اختلات می کنند؟ چجوری خنده شان نمی گیرد؟